ชมรมดนตรี

ชมรมดนตรี ของโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ ได้ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อ เดือน พฤษภาคม 2548 โดยนายสาโรจน์ มาหมื่น ครุอันดับ คศ.2 ได้ย้ายมาปฏิบัติการสอน ที่โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ ได้เห็นว่านักเรียนมีความพร้อม มีศักยภาพทางี และมีความสนใจ จึงได้จัดทำโครงการ จัดตั้งชมรมดนตรี ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนเด็กนักเรียนและเยาวชนให้รู้จักการเล่นดนตรี และศิลปะพื้นบ้านล้านนา ศิลปะไทย รวมทั้งศิลปะสากล อีกทั้งยังเป็นการกล่อมเกลาจิตใจของเยาวชนให้มีความละเอียดอ่อน มีสมาธิ รู้จักรักและหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการดึงเยาวชนให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขและสิ่งเสพติดทั้งหลาย ปัจจุบันนี้มีสมาชิกชมรมทั้งสิ้น 148 คน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s