อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน

โทรทัศน์ : เครื่อง โทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม : เครื่อง
คอมพิวเตอร์ : เครื่อง คอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต : เครื่อง
เครื่องฉาย (LCD Projector) : เครื่อง ความเร็วอินเทอร์เน็ต :
กล้องวีดีโอ : เครื่อง เครือข่ายอินเทอร์เน็ต :
กล้องถ่ายภาพนิ่ง : เครื่อง เครื่องเล่น CD/DVD : เครื่อง

ข้อมูลนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน

จำนวนนักเรียน อ.1-3 : 92 คน จำนวนนักเรียน ป.1-6 : 267 คน
จำนวนนักเรียน ม. 1-3 : 71 คน จำนวนนักเรียน ม. 4-6 : 0 คน
จำนวนครู/อาจารย์ : 13 คน จำนวนบุคลากรอื่นๆ : 14 คน

ห้องเรียนและอาคารเรียน

ห้องเรียน : ห้อง อาคารเรียน – ไม้ : อาคาร
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ : ห้อง อาคารเรียน – ปูน : อาคาร
ห้องคอมพิวเตอร์ : ห้อง โรงยิม : อาคาร
ห้องปฏิบัติการทางภาษา : ห้อง อาคารเอนกประสงค์ : อาคาร
ห้องสมุด : ห้อง โรงอาหาร : อาคาร

“ดอกประดู่”

“ดอกประดู่”  ดอกไม้ประจำโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ เป็นไม้ยืนต้นทีมีเนื้อแข็งเปรียบเสมือนสถาบันที่ยิ่งใหญ่และเข้มแข็งให้ร่มเงา ใบสีเขียวสดเป็นพุ่มหนา เปรียบเสมือน ครูบาอาจารย์ที่ให้ความรู้และดูแลลูกศิษย์ ดอกสีเหลืองสดใส(สีของโรงเรียน) เปรียบเสมือนพลังแห่งความรักความสามัคคีของนักเรียน และจะร่วงหล่นประมาณปลายเดือนมีนาคม อันแสดงถึงการอำลาจากสถาบันของนักเรียนที่จบหลักสูตรของโรงเรียน

การเป็นมงคล  คนไทยโบราณ เชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นประดู่ไว้ประจำบ้านจะทำให้เกิดพลังแห่งความยิ่งใหญ่เพราะ ประดู่ คือ ความพร้อม ความร่วมมือ ร่วมใจสามัคคี มีพลังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน นอกจากนี้ดอกของประดู่ยังมีลักษณะที่ระดมกันบานเต็มต้นดูลานตา คนไทยโบราณเชื่อว่า ส่วนของแก่นไม้ยังใช้เป็นศิลปะการดนตรี ที่สำคัญของคนพื้นเมืองในสมัยโบราณอีกด้วย คือใช้ทำเป็นเครื่องเสียงพวกระนาด นั่นก็หมายถึง ความแข็งแกร่ง แข็งแรง

ครูสาโรจน์  มาหมื่น

ผลงานของเรา

ดนตรีไทย – พื้นเมือง

กิจกรรมไหว้ครูดนตรีูประจำปี

การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ(ดนตรี)

ฝึกให้นักเรียนรู้จักซ่อมบำรุงรักษาเครื่องดนตรี

ฝึกซ้อมเพื่อออกงานให้บริการชุมชน

ออกให้บริิการชุมชน

ส่งเข้าร่วมประกวดในระดับต่างๆ

ร่วมแสดงในงานต่างๆ

แสดงในวันสำคัญ

ออกให้บริการในระดับอำเภอ

ดนตรีสากล – ดุริยางค์

วงดนตรีสากลของโรงเรียน

ออกให้บริการและแสดงในงานต่างๆ

ดุริยางค์ของโรงเรียนออกให้บริการชุมชน

ดุริยางค์ร่วมบรรเลงในวันสำคัญต่างๆ

ร่วมบรรเลงถวายพระพร

ล่า ลา ล้า…..ล้า ลา……..

ชมรมดนตรี

ชมรมดนตรี ของโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ ได้ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อ เดือน พฤษภาคม 2548 โดยนายสาโรจน์ มาหมื่น ครุอันดับ คศ.2 ได้ย้ายมาปฏิบัติการสอน ที่โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ ได้เห็นว่านักเรียนมีความพร้อม มีศักยภาพทางี และมีความสนใจ จึงได้จัดทำโครงการ จัดตั้งชมรมดนตรี ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนเด็กนักเรียนและเยาวชนให้รู้จักการเล่นดนตรี และศิลปะพื้นบ้านล้านนา ศิลปะไทย รวมทั้งศิลปะสากล อีกทั้งยังเป็นการกล่อมเกลาจิตใจของเยาวชนให้มีความละเอียดอ่อน มีสมาธิ รู้จักรักและหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการดึงเยาวชนให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขและสิ่งเสพติดทั้งหลาย ปัจจุบันนี้มีสมาชิกชมรมทั้งสิ้น 148 คน

ข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ

ข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ

ข้อมูลคอมพิวเตอร์

ไม่พบข้อมูล

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ระบบอินเทอร์เน็ตโครงการ MOEnet
ผู้ให้บริการ:
      Other
ประเภท:
      adsl
ความเร็ว:
      12/1 Kbps
สถานะการใช้งาน:
      high

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนเช่าเอง
ผู้ให้บริการ:
       3bb
ประเภท:
      
ความเร็ว:
       13/1
สถานะการใช้งาน:
       ใช้งานได้ Kbps
งบประมาณ/เดือน:
       1500

ระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่าย (LAN):
       มีระบบเครือข่าย LAN
ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN):
       มีระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ ปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ ปีการศึกษา

เลือกปีการศึกษา
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2554
ปีการศึกษา 2553
ปีการศึกษา 2552
ปีการศึกษา 2551
ปีการศึกษา 2550
ปีการศึกษา 2549
ปีการศึกษา 2548

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
10
6
16
1
อบ.2
5
10
15
1
รวม อบ.
15
16
31
2
ป.1
20
16
36
1
ป.2
23
16
39
1
ป.3
20
21
41
1
ป.4
21
21
42
1
ป.5
20
19
39
1
ป.6
22
18
40
1
รวมประถม
126
111
237
6
ม.1
16
27
43
2
ม.2
29
34
63
2
ม.3
27
16
43
2
รวมมัธยมต้น
72
77
149
6
ม.4
23
16
39
2
ม.5
7
18
25
2
ม.6
5
24
29
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
35
58
93
6
รวมทั้งหมด
248
262
510
20
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557